Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Telefoon-tas.nl: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66629934
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Telefoon-tas.nl werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
 3. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en telefoon-tas.nl ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Telefoon-tas.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Telefoon-tas.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 6. Indien Telefoon-tas.nl niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Telefoon-tas.nl het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 7. Telefoon-tas.nl heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte van Telefoon-tas.nl is vrijblijvend.
 2. Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
 3. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij Telefoon-tas.nl schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt Telefoon-tas.nl het recht om de offerte binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 5. Telefoon-tas.nl is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Telefoon-tas.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is Telefoon-tas.nl daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Telefoon-tas.nl anders aangeeft.
 9. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst, tussen Telefoon-tas.nl en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door Telefoon-tas.nl.
 2. Telefoon-tas.nl is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
 3. Eventuele specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. De producten van Telefoon-tas.nl worden op maat volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd.

Artikel 5 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Telefoon-tas.nl.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Telefoon-tas.nl een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren.
 4. Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
 5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Telefoon-tas.nl.
 6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Telefoon-tas.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Telefoon-tas.nl bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft Telefoon-tas.nl te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
 7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Telefoon-tas.nl toegerekend kunnen worden, dan zal Telefoon-tas.nl geen meerkosten in rekening brengen.

 Artikel 6 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. Telefoon-tas.nl is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Telefoon-tas.nl na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
  • Opdrachtgever de overeengekomen betaling niet heeft voldaan.

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken (o.a. vakjes van de telefoon-tas controleren), onmiddellijk op het moment dat de tassen geleverd zijn door Telefoon-tas.nl. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever Telefoon-tas.nl terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling Telefoon-tas.nl schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht.
 3. Telefoon-tas.nl dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 4. Garanties van geleverde zaken worden alleen schriftelijk door Telefoon-tas.nl verleend.
 5. Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door Telefoon-tas.nl terug genomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van Telefoon-tas.nl te wijten is. In dat geval zal Telefoon-tas.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Telefoon-tas.nl aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Telefoon-tas.nl kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Indien de betaling ontvangen is, verstuurt Telefoon-tas.nl de bestelling op.

Artikel 9 Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar het magazijn zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@telefoon-tas.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

Artikel 10 Overmacht

 1. Telefoon-tas.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Telefoon-tas.nl ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
  • Oproer;
  • Oorlog of oorlogsgevaar;
  • Mobilisatie;
  • Bedrijfsbezetting;
  • Werkstaking, boycot, blokkade;
  • Natuurramp;
  • (kern)Explosie;
  • Ernstige brand;
  • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
  • Uitval van toevoer van energie;
  • Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
  • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
 3. Telefoon-tas.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Telefoon-tas.nl als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Telefoon-tas.nl is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Telefoon-tas.nl is te nimmer aansprakelijk voor telefoons die uit de telefoon-tas vallen.
 3. Telefoon-tas.nl is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Telefoon-tas.nl niet heeft gevolgd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en Telefoon-tas.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Telefoon-tas.nl, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
 4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.